Za čist sport: Nacionalni savezi da usklade akte sa WADA standardima

Komisija za antidoping poziva sve nacionalne sportske saveze da implementiraju standarde
Svjetske antidoping agencije (WADA) u okviru svojih internih akata i procedura.
Svaki savez je u obavezi da prilagodi svoje procedure i regulative u skladu sa smjernicama
WADA. Ovo uključuje, ali se ne ograničava na, regulisanje oblasti koje se tiču zdravlja sportista,
zaštite od dopinga i zloupotrebe suplemenata, kao i promovisanje sportske etike.
U skladu sa svojom misijom očuvanja integriteta sporta i zdravlja sportista, Komisija nudi
savezima detaljne preporuke i stručnu pomoć u integraciji antidoping pravila u svoje
organizacione strukture.
Komisija je kreirala dokument u kojem se pružaju detaljne smjernice nacionalnim sportskim
savezima za integraciju antidoping pravila u njihove interne dokumente, usmjeravajući ih ka
očuvanju zdravlja sportista, prevenciji dopinga i promociji sportske etike u skladu sa
standardima WADA.
Dokument uključuje definicije antidoping pravila, obaveze organizatora takmičenja za
sprovođenje doping kontrole i predviđa kaznene mjere za kršenje ovih pravila, naglašavajući
obaveznost saveza da aktivno doprinose borbi protiv dopinga i implementaciji efektivnih mjera i
procedura.
Ovaj proces usaglašavanja sa WADA standardima nije samo preporučen, već je i mandatoran, u
cilju osiguranja poštovanja antidoping pravila i očuvanja pravednog i zdravog sportskog
okruženja. Proaktivna saradnja i posvećenost saveza ovom zadatku su ključni za uspjeh ove
incijative.

KOMISIJA ZA ANTIDOPING