Komisija za antidoping je osnovana u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (”Službeni list CG”, br.44/18 i 123/21), Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici dana 31. marta 2022. godine, kao pravno lice nezavisno u svom radu.

Osnivanje Komisije predstavlja temelj nove legislative u oblasti sporta, koji doprinosi da se u Crnoj Gori, u oblasti antidopinga postave standardi koji odgovaraju najvišim evropskim i svjetskim standardima, kao i da se sportistima omoguće fer uslovi za razvoj, napredak i konkurentnost.

Prilikom osnivanja Komsije vršeno je usklađivanje sa međunarodnim preporukama i zahtjevima WADA {World Anti-Doping Agency}, cijeneći da je ista osnovana sa prioritetnim zadacima da na visokostručan i odgovoran način omogući sprovođenje antidoping aktivnosti kroz cijeli opseg nadležnosti, zajedno sa drugim institucijama Crne Gore.

 

***

Organi Komisije su Savjet i direktor.

Savjet:

dr Aleksandar Kujović, predsjednik Savjeta

dr Aleksandar Radović, član Savjeta

Jovanka Radičević, član Savjeta

 

Direktorica:

dr Olivera Prodanović