Upitnik o usklađenosti sa kodeksom – WADA

Za ispunjavanje uslova usklađenosti Crne Gore sa antidoping zahtjevima prema Međunarodnom standardu za usklađenost sa kodeksom od strane potpisnika neophodno je i odgovoriti na sveobuhvatan WADA upitnik, za šta je rok bio 28. 6. 2023. godine. Nakon detaljnog razmatranja popunjenog upitnika sa preko 260 pitanja, WADA dostavlja korektivni akcioni plan.

Upitnik o usklađenosti sa kodeksom je razvila WADA, za mjerenje usklađenosti nacionalnih antidoping organizacija sa obaveznim zahtjevima Kodeksa i međunarodnih standarda. Razvijen je u saradnji sa brojnim antidoping organizacijama i drugim organizacijama kao što su INADO, Savjet Evrope i UNESCO, kako bi se pomoglo nacionalnim antidoping organizacijama u davanju odgovora i podataka na niz pitanja. Očekuje se da sve nacionalne antidoping organizacije odgovore iskreno na pitanja, kako bi WADA sprovela tačnu reviziju njihovog antidoping programa. Nacionalne antidoping organizacije imaju 3 mjeseca da popune i predaju Upitnik, i obavezne su da odgovore na pitanja na osnovu svojih antidoping programa za kalendarsku godinu (januar – decembar) zahtijevanog perioda izvještavanja, definisanog u Upitniku. Upitnik je dostupan na engleskom ili na francuskom jeziku.